O našej firme

Spoločnosť AXA bakery systém, spol. s. r. o., Žilina bola založená v roku 2000 a zaoberá sa kompletnými dodávkami pecí, automatických liniek, strojov a zariadení pre pekárne a cukrárne, vrátane poradenstva, projektovania a vlastnej výroby. O kvalite vyrábanej a dodávanej technológie svedčia stovky spokojných zákazníkov na Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Bielorusku, Austrálii a USA.

Spoločnosť AXA bakery systém s.r.o. úspešne vyrába vlastné pekárenské pece a stroje vlastnej konštrukcie. Prevažná časť výroby sa orientuje na výrobu pekárenských pecí etážových, vozíkových a priebežných od 6 do 50 m2 pečnej plochy na pečenie všetkých druhov chleba a pečiva. Pece pracujú na dlhoročne osvedčenom princípe sálavého tepla, ktorý sa vyznačuje nízkymi energetickými nákladmi, nízkym vysušovaním a zachovaním chuti vypekaných výrobkov. Rúrkový systém, ktorý pece používajú je kvôli jednoduchosti najspoľahlivejší, bezporuchový a s nízkymi nárokmi na údržbu. Ekonomickosť pecí je možné zvýšiť dodaním energobloku, ktorým sa z pece získava para a teplo pre kysiareň, ohrev TUV a prípadne UK.

Etážové pece sú vybavené jednoduchými, poloautomatickými a automatickými sádzacími zariadeniami, ktoré uľahčujú prácu pri sádzaní a vyberaní výrobkov z pece a ich ďalšou manipuláciou.

Firma výrobnou kooperáciou so zahraničnými firmami rozširuje ponuku o pekárenské stroje, ako sú špirálové miešače cesta, múčne hospodárstvo, automatické linky na výrobu chleba, linky na jemné trvanlivé pečivá a iné stroje.

Tým, že firma AXA bakery systém spol. s r.o. Žilina je slovenská výrobná firma, nie je závislá na iných dodávateľoch resp. výrobcoch. Preto dokáže okrem iného poskytnúť zákazníkovi individuálny prístup, dobrú cenu, rýchly a profesionálny servis vrátane originálnych náhradných dielov

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A ZÁRUČNÉ  PODMIENKY

AXA BAKERY SYSTÉM, spol. s r. o.

platné pre stroje a zariadenia dodané AXA BAKERY SYSTÉM

 

1. Stroj alebo zariadenie môže byť dodané na základe dohodnutých podmienok v zmluve podľa obchodného zákona alebo na základe písomnej objednávky kupujúceho a písomným potvrdením objednávky.

2. Predávajúci AXA BAKERY SYSTÉM, spol. s r. o. kupujúcemu poskytuje záručné podmienky, ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.axa-zilina.sk a v záručnom liste, ktorý je súčasťou dodaných strojov a zariadení.  

3. Záručná doba je stanovená na základe § 429 Obchodného zákona na 12 mesiacov od termínu dodania stroja, počas ktorej si môže kupujúci uplatniť právo reklamácie. V prípade plynových a ostatných  horákov záruka platí pod podmienkou vykonávania technickej prehliadky so zápisom každých 6 mesiacov autorizovaným servisom predajcu. Od dodania stroja zabezpečenie technickej prehliadky vykonáva kupujúci samostatne, na základe objednávky na vlastné náklady.

4. Uvádzanie strojov do prevádzky a záručné opravy môže prevádzať len dodávateľská firma AXA BAKERY SYSTÉM alebo firmou poverená osoba alebo iná servisná organizácia.

5. Podmienkou záruky je dodržiavanie návodu na obsluhu kupujúcim a pravidelné predpísané  vykonávanie technickej prehliadky a údržby.

6. Záruka sa nevzťahuje na poškodené  prvky, ktoré sú spôsobené bežným prevádzkovým opotrebením ako sú časti sklenené, gumové, laminátové, ďalej klinové remene, dopravné pásy a plátna, žiarovky, hadičky detergentov, podložky, tesnenia, dodatočné atypické zariadenia a doplnky, ktoré nie sú súčasťou typizovaného zariadenia, mechanické poškodenia laku alebo poškodenia, ktoré vznikli pri:

  • neodbornej obsluhe, neodbornou alebo nedostatočnou údržbou, zanedbaním pravidelnej údržby 
  • transporte alebo nesprávnou inštaláciou, ak nie je vykonávaná firmou AXA bakery systém
  • vady  súčiastok alebo dielcov, ktorých účelom je, aby sa  poškodili alebo sa
  • zničili pri nadmernom namáhaní počas ich prevádzky (poistky, prevodovky, spojky, elektromotory a i.)

7. Záručná doba platí pod podmienkou, že na stroji nebudú vykonávané žiadne zmeny a akékoľvek technické, konštrukčné a iné zásahy vrátane doplnkov a vylepšení bez súhlasu predávajúceho AXA bakery systém. Rovnako pokiaľ stroj nebol používaný na iný účel ako na ktorý je určený, alebo nebolo s ním nesprávne zaobchádzané, v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne má vady  rôzneho mechanického poškodenia.

8. Záruka nespadá na rôzne druhy činností, ktoré sú zviazané s montážou, prípadne prichystaním stroja na prácu.

9. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady, ktoré by znemožňovali prácu zakúpeného stroja alebo zariadenia  v najskoršom možnom termíne najneskôr do troch mesiacov od písomného nahlásenia reklamácie potvrdené poštou s popisom poruchy, na vlastné náklady, s výnimkou nákladov na dopravu súvisiacu s odstraňovaním reklamovaných vád, ktorú hradí objednávateľ.

10. Predávajúci AXA BAKERY SYSTÉM, spol. s r. o., ktorý dáva záruku je splnomocnený na uznanie reklamácie a navrhnutie spôsobu realizácie a rozsahu reklamácií buď výmenou poškodených častí alebo ich opravou.

11. Záručné opravy sú zapisované servisnou skupinou do záručného listu, ktorý k zápisu o vykonaní opravy  predloží kupujúci.

12. V prípade opráv alebo poškodení, ktoré vznikli z viny užívateľa stroja, hradí  výdavky zviazané s opravou a s príjazdom servisnej skupiny kupujúci/užívateľ stroja.

13. Opravované časti, ktoré nie sú zahrnuté do záručnej lehoty (bod 5,6,7), budú vykonávané predávajúcim za úhradu.

14. Záruka bude uznaná ak porucha bola nahlásená písomne poštou, s popisom, s predloženým riadne vyplneným platným záručným listom a zo zápisom, že zariadenie bolo riadne uvedené do prevádzky poverenou autorizovanou osobou, organizáciou alebo predajcom.

AXA BAKERY SYSTÉM, spol. s r. o.

Zdieľať